Hakk?m?zda

Haliç Klima Is?tma & So?utma Sistemleri kaliteyi ve güveni ön planda tutarak hedef kitlesine memnuniyet ilkesi çerçevesinde hizmet eden servis a??yla hizmet sunmaktad?r. Çünkü i? prensibimiz ''Memnuniyetiniz,Memnuniyetimizdir'' kural? üzerine kuruludur.

Klima: Firmam?zda ''YORK'' marka klimalar?n montaj ve servis hizmetleri verilmektedir.Di?er marka yerli ve yabanc? pncere, mono / multi split ve salon tipi klima cihazlar?n?n her türlü bak?m? ve ar?zas? yap?lmaktad?r. Bak?m  ya da ar?za nedeniyle atolyeye al?nan cihazlar genel kontrolden geçtikden sonra gerekli uygulamalar standartlar dahilinde uygulan?r. Klimalar?n?z?n ilkbahar ve sonbahar da bak?mlar?n? mutlaka yabt?r?n?z. Bu ?ekilde hem cihaz?n?z?n ömrü uzar hemde pahal? ar?zalar?n önüne geçmi? olursunuz. Ayr?ca bak?m? yap?lmayan klimalar?n insan sa?l???n? olumsuz yönde etkilemektedir. Teknik servis olarak daha uygun fiyata ?irketlerle toplu klima bak?m ve montaj anla?malar? yap?lmaktad?r. Sizler de klimalar?n?zdan en iyi verimi alabilmek için bak?mlar?n? belirli zamanlar içerisinde mutlaka yapt?rman?z gerekti?ini unutmay?n?z.

TEKN?K SERV?S olarak kliman?z?n bak?m? gerekli özen gösterilerek yap?l?r. Unutmay?n ki; kliman?z?n ömrünü k?saltan ve pahal? ar?zalara neden olan sadece bak?m?n?n yap?lmas? de?ildir. Ucuz servis sa?layarak özen göstermeden, ba?tan savma verilen hizmetle yap?lan montaj sonucu da kliman?z?n cerimini alamazs?n?z ve istenmeyen sonuçlar do?urur. bu tür hizmet isteminde mü?terilerinizin ''verilen hizmetin kalitesiyle fiyat?n uygunlu?u''nu göz önünde bulundurmas? gerekmektedir.

M?SYONUMUZ
Klima konusunda sat?? ve servis hizmeti veren bir firma olarak, en yüksek hizmet kalitesi ve kullan?c? mutlulu?u sa?layarak, en geni? kitleyi kaliteli ve güvenilir servisle bulu?turmakt?r.
 
HEDEFLER?M?Z
 Servis konusundaki en son geli?meleri mü?terilerimizle bulu?turmak.
 
?LKELER?M?Z
Güvenilirlik, Güncellik, Samimiyet.
 

Güncellik:
Sürekli yenilenen ve klima teknolojisini yak?ndan takip ederek gerek sat?? gerekse servis konusunda en eski teknolojiden en yeni teknolojiye en kaliteli olan? yakalamak.
 
Güvenilirlik:
Vedi?imiz hizmetin temelinde güvenilirli?imizi ön planda tutmak.
 
Samimiyet:
Siz mü?terilerimizle Mü?teri-Sat?c? ili?kisinden ileri s?cak bir aile ortam?nda kar??l?kl? güvene ve samimiyete dayanan bir çal??ma sistemini benimsedik.

klima teknik servis - klima servisi - klima teknik servisi

┼×u anda 8 konuk ├ževrimi├ži