Hizmetlerimiz

Klima: Firmam?zda "Uninonaire" marka klimalar?n montaj ve servis hizmetleri verilmektedir. Di?er marka yerli ve yabanc? pencere, mono / multi split ve salon tipi klima cihazlar?n?n her türlü bak?m? ve ar?zas? yap?lmaktad?r. Bak?m ya da ar?za nedeniye atölyeye al?nan cihazlar genel kontrolden geçtikten sonra gerekli uygulamalar standartlar dahilinde uygulan?r. Klimalar?n?z?n ilkbahar ve sonbahar da bak?mlar?n? mutlaka yapt?r?n?z .Bu ?ekilde hem cihaz?n?z?n ömrü uzar hem de pahal? ar?zalar?n önüne geçmi? olursunuz. Ayr?ca bak?m? yap?lmayan klimalar?n insan sa?l???n? olumsuz yönde etkilemektedir. Teknik servis olarak daha uygun fiyata ?irketlerle toplu klima bak?m ve montaj anla?malar? yap?lmaktad?r.Sizler de klimalar?n?zdan en iyi verimi alabilmek için bak?mlar?n? belirli zamanlar içerisinde mutlaka yapt?rman?z gerekti?ini unutmay?n?z.

Kliman?z?n sorunsuz çal??mas? için y?ll?k bak?mlar?n?n yap?lmas? gerekir.Yap?lmad??? takdirde:Performans? dü?er,enerji sarfiyat? artar, Ho? olmayan kokular olu?ur, kompresörü düzensiz çal??aca??ndan ömrü azal?r, ideal filtreleme yapamayaca??ndan toz ve partiküller ortamda kal?r, drenaj sisteminde olu?an t?kanmalar su s?z?nt?lar?na neden olur, elektrik tesisat?nda olu?acak oksitlenmeler daha büyük ar?zalara neden olur...

TEKN?K SERV?S olarak kliman?z?n bak?m? gerekli özen gösterilerek yap?l?r. Unutmay?nki; kliman?z?n ömrünü k?saltan ve pahal? ar?zalara neden olan sadece bak?m?n?n yap?lmamas? de?ildir. Ucuz servis sa?layarak özen göstermeden , ba?tan savma verilen hizmetle yap?lan montaj sonucu da kliman?z?n verimini alamazs?n?z ve istenmeyen sonuçlar do?urur. Bu tür hizmet isteminde mü?terilerimizin "verilen hizmetin kalitesiyle fiyat?n uygunlu?u"nu gözönünde bulundurmas? gerekmektedir.

┼×u anda 9 konuk ├ževrimi├ži